Account Executive

Chịu trách nhiệm tư vấn chiến lược và lập kế hoạch Marketing Online cho khách hàng. Theo dõi và chăm sóc khách hàng.

Web Design Executive

Chịu trách nhiệm sáng tạo ý tưởng và thiết kế website và landing page cho khách hàng. Theo dõi hệ thống website và landing page.

WordPress Developer

Phối hợp với bộ phận thiết kế website. Thực hiện thiết kế website và landing page cho khách hàng. Có hiểu biết về WordPress

Advertising Executive

Chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch quảng cáo cho khách hàng trên Facebook Ads và Google Ads. Theo dõi và tối ưu chiến dịch.

Graphic Designer

Chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế hình ảnh, video phục vụ cho quảng cáo và truyền thông, thuộc chiến dịch Marketing của khách hàng.

Creative Content Executive

Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung trên kênh truyền thông cho khách hàng. Lập kế hoạch bài viết, theo dõi và tối ưu.

Facebook Ads Trainee

Phối hợp với bộ phận Advertising, sáng tạo ý tưởng và thực hiện chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và nền tảng xung quanh.

Media Design Trainee

Phối hợp với bộ phận Design, sáng tạo ý tưởng và thực hiện các thiết kế media trên trên các kênh truyền thông.

Content Marketing Trainee

Phối hợp với bộ phận Content, sáng tạo ý tưởng vây xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông cho khách hàng.

Google Ads Trainee

Phối hợp với bộ phận Advertising, sáng tạo ý tưởng và thực hiện chiến dịch quảng cáo trên Google Ads và nền tảng xung quanh.

Bạn đang tìm công việc tuyệt vời?

Hãy đồng hành cùng AMO Media Team để thỏa mái hoài bão sáng tạo của bạn!

Quan tâm? Hãy giữ liên lạc!

Chúng tôi thực hiện và hỗ trợ các trang web và quảng cáo cho khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật.
Liên hệ với chúng tôi