Gà Khuyết

Gà Khuyết

Ẩm thực

Chiến dịch: Tiếp cận và tương tác

Kênh phát triển: Website, Facebook
Quảng cáo: Facebook Ads

Tiếp cận: 82,000
Tương tác: 33,000

Webiste: https://gakhuyet.com/– Fanpage: https://www.facebook.com/GaKhuyet/

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.