OEC Chau Duc

OEC Chau Duc

Trung tâm Anh ngữ

Chiến dịch: Tiếp cận và Tương tác

Kênh phát triển: Facebook
Quảng cáo: Facebook Ads

Tiếp cận: 29,000
Tương tác: 14,000

Fanpage: https://www.facebook.com/OECChauDuc/

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.