Dịch vụ

Tham khảo những dịch vụ tại AMO Media và xem chi tiết Bảng giá phí dịch vụ.

Facebook Ads

Cách tiếp cận: Chủ động
Hình thức quảng cáo: Tiếp cận, Tương tác, Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Google Ads

Cách tiếp cận: Chủ động và Bị động
Hình thức quảng cáo: Google tìm kiếm, Google hiển thị (GDN), Youtube Ads

Web Design

Cách tiếp cận: Chủ động
Hình thức quảng cáo: Kết hợp với các các kênh Quảng cáo khác

Landing Page

Cách tiếp cận: Chủ động
Hình thức quảng cáo: Kết hợp với các các kênh Quảng cáo khác

Email Marketing

Cách tiếp cận: Chủ động
Hình thức quảng cáo: Không quảng cáo

Media Design

Cách tiếp cận: Chủ động
Hình thức quảng cáo: Kết hợp với các các kênh Quảng cáo khác

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.